فروشگاه
عضویت

تنوع وزن : 90 گرم ، 110 گرم ، 250 گرم / ماندگاری : در یخچال 15سانتیگراد 3 ماه / در فریزر -18 سانتیگراد 6 ماه