فروشگاه
عضویت
  • کلم سر
  • هویج رنده
  • مغز کاهو
  • لوبیا سبز
  • زیتون سیاه
  • زیتون والیا
  • زیتون ویژه
  • فلفل دلمه
  • فلفل شیرین
  • میوه تمر

تنوع وزن :420 گرم ، 900 گرم ، 5 کیلو / ماندگاری : در یخچال 15 سانتیگراد 3 روز / در فریز -18سانتیگراد 6 ماه